آرشیو پست

اعتراض کارکنان سازنده تجهیزات صنعت نفت

اعتراض کارکنان سازنده تجهیزات صنعت نفت

در رابطه با تجهیزاتی که برای صنعت نفت مورد استفاده قرار می گیرد تلاش ها بر این است که از...