آرشیو پست

وعده هایی از وزیر نفت در سال جدید

وعده هایی از وزیر نفت در سال جدید

همه ساله پس از شروع سال جدید وزراء وعده هایی می دهند که در حقیقت برخی از آنها عملی و برخی دیگر...