آرشیو پست

پیگیری هند در رابطه با پروژه گازی فرزاد ب

پیگیری هند در رابطه با پروژه گازی فرزاد ب

پروژه ی بزرگی همانند پروژه فرزاد ب ماه های زیادی است که توسط تیم ایرانی مورد پیگیری انجام نمی...