آرشیو پست

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

حذف بخار بنزین از جایگاه های سوخت

در زمان سوخت گیری که در جایگاه ها انجام می شود درصد زیادی از این سوخت به صورت بخار بنزین به...