آرشیو پست

تجهیز نمودن لوله های نفتی در سال جدید

تجهیز نمودن لوله های نفتی در سال جدید

برای آنکه بتوان میزان تولیدات نفتی را در کشور افزایش داد باید تمامی تجهیزات حتی خط لوله ها را...