آرشیو پست

درخواست ژاپن برای معافیت از تحریم آمریکایی ها

درخواست ژاپن برای معافیت از تحریم آمریکایی ها

خرید و فروش نفت نه تنها برای ایران بلکه برای بسیاری از کشورهای دنیا همانند ژاپن از اهمیت ویژه...