آرشیو پست

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

تحریمهای آمریکایی و تأثیر آن بر فعالیت کره

از تحریم های موجود در زمینه ی فعالیت با ایران نه تنها کشور ما بلکه سایر کشورها نیز ضربات بزرگ...