آرشیو پست

دستگاه های کارت خوان جدید در جایگاه های سوخت

دستگاه های کارت خوان جدید در جایگاه های سوخت

همانطور که در اخبار گذشته نیز به این موضوع اشاره شد گویا طرحی در حال اجرا می باشد تا توسط آن...