آرشیو پست

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

وزیر انرژی آمریکا و شکافتن تحریم ها

صحبت های زیادی در خصوص تصمیم گیری تحریم های آمریکا انجام می شود این بار شدت تصمیم گیری ها نیز...