آرشیو پست

متوقف شدن همکاری ژاپنی ها با ایران

متوقف شدن همکاری ژاپنی ها با ایران

تحریم های جدید سراز پا نمی شناسند و از شرایط موجود نیز دیگر کشورها در حال سوء استفاده هستند ؛...