آرشیو پست

هند و تغییر در سیاست هایی که باید اجرایی شوند؟!

هند و تغییر در سیاست هایی که باید اجرایی شوند؟!

هند قصد دارد تا سرمایه گذاران خود را برای اینکه بتواند در بازار جایی داشته باشد تا در خصوص نفت...